0b3c14c4ba33c32f-1600-1600-f-80
Distribution des films tchèques et slovaques en France

Distribution des films tchèques et slovaques en France

Distribution des films tchèques et slovaques en France

FESTIVAL '23

Du 13 au 22 Octobre '23

FILMS

Nightsiren

Les limites de l’amour

Lost in paradise

La parole

Symphonie plastique

Kapr Code

Carte Blanche à l’association Kino Visegrad : Jeune Cinéma Polonais

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PRESS RELEASE
TISKOVÁ ZPRÁVA

LA 9 E ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM TCHÈQUE ET SLOVAQUE À PARIS
aura lieu du 13 au 22 octobre au cinéma Saint-André des Arts

Communiqué de presse, Paris, 16 septembre 2023

Le Festival Czech-In revient à Paris pour la neuvième fois afin de présenter au public français en six soirées l’actualité de la scène cinématographique tchèque. Cette année, la programmation mettra en lumière les femmes cinéastes et présentera également la façon dont le cinéma tchèque s’enrichit par la contribution de cinéastes venus des pays voisins.

La Slovaquie, 30 ans après la division de la Tchécoslovaquie, reste un partenaire privilégié pour des projets de coproductions mutuels. Cette année, l’origine des films est également répartie entre ces deux États. Ainsi, nous aurons en ouverture et en clôture du festival deux coproductions : Nightsiren de Tereza Nvotová, récompensée par le Léopard du prestigieux festival de Locarno, et Plastic Symphony de Juraj Lehotsky.

Le film Limites de l’amour a été réalisé par Tomas Wiński, un réalisateur tchéco-polonais diplômé de l’école de cinéma tchèque – la FAMU et aujourd’hui installé à Prague. A cette occasion, nous allons accueillir l’actrice principale et la coscénariste Hana Vágnerová. Cette projection sera précédée une séance spéciale, dédiée aux courts métrages polonais, récompensés lors de festivals internationaux. Cette carte blanche à Kino Visegrad est préparée en coopération avec le festival Nowé Horyzonty de Wrocław.

Beata Parkanová et Lucie Králová sont deux talentueuses réalisatrices et représentantes du cinéma tchèque qui ont été récompensées pour leurs œuvres dans leur pays et à l’étranger. Pour la réalisation du film Parole, Parkanová a remporté le Globe de cristal à Karlovy Vary et l’opéra documentaire Kapr Code de Králová a reçu, entre autres, le Prix du Meilleur documentaire musical à Cracovie. Une autre réalisatrice, Fiona Ziegler, sera présente au festival. Originaire de Suisse, ses études à la FAMU ont fait d’elle également une réalisatrice tchèque. Son film Lost in Paradise est la toute première coproduction helvético-tchèque, basée sur l’expérience de la réalisatrice qui vit « entre deux mondes ». 

Plusieurs projections satellites sont prévues en novembre dans les départements d’enseignement de la langue tchèque de l’INALCO et de la Sorbonne.

Le festival est réalisé sous la direction de sa fondatrice Markéta Hodouskova par l’association Czech-In avec le soutien du Ministère de la Culture et du Ministère des Affaires Étrangères de République tchèque, sous le patronage de l’Ambassadeur de la République tchèque en France, Son Excellence M. Michal Fleischmann, et de son épouse Kateřina Lojdová. La marraine française du festival est Mme Sophie Mirouze, Déléguée générale du Festival La Rochelle Cinéma.

Le programme disponible prochainement sur : https://czech-in-film-festival.fr/festival-23/

Contact : czech.in.festival@gmail.com

THE 9TH CZECH AND SLOVAK FILM FESTIVAL IN PARIS
will take place from 13 to 22 October at the Saint-André des Arts cinema

Press release, Paris, 16 September 2023

The Czech-In Festival returns to Paris for the ninth time to present the latest developments on the Czech film scene to French audiences over six evenings. This year’s programme will spotlight women directors and also demonstrate that Czech cinema is enriched by the contribution of filmmakers from neighbouring countries.

Slovakia, 30 years after the division of Czechoslovakia, remains a privileged partner for mutual co- production projects. This year, the origin of the films is equally divided between these two states.

The festival will open and close with two co-productions: Nightsiren by Tereza Nvotová, which won the Golden Leopard, the prestigious Locarno Festival, and Plastic Symphony by Juraj Lehotsky.

The film Limits of Love was directed by Tomas Wiński, a Czech-Polish director who graduated from the Czech film school FAMU and now lives in Prague. On this occasion, we will be welcoming the lead actress and co-writer Hana Vágnerová. The screening will be preceded by a special session dedicated to Polish short films that have won awards at international festivals. This carte blanche at Kino Visegrad is being prepared in cooperation with the Nowe Horyzonty festival in Wrocław.

Beata Parkanová and Lucie Králová are two talented directors and representatives of Czech cinema who have won numerous awards for their work at home and abroad. For her film The Word Parkanová won the Crystal Globe in Karlovy Vary and Králová’s documentary opera Kapr Cod was awarded the Prize for Best Music Documentary in Krakow, among other prizes.

Another director, Fiona Ziegler, will be present at the festival. Originally from Switzerland, Ziegler studied at FAMU in Prague. Her film Lost in Paradise is the very first Swiss-Czech co-production, based on the director’s experience of living « between two worlds Several satellite screenings are planned in November in the Czech language departments of INALCO and the Sorbonne.

The festival is organised under the direction of its founder Markéta Hodouskova by the association Czech In with the support of the Ministry of Culture and the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, under the patronage of the Ambassador of the Czech Republic to France, His Excellency Mr Michal Fleischmann, and his wife Kateřina Lojdová. The French patron of the festival is Sophie Mirouze, General Delegate of the La Rochelle Cinéma Festival.

The full programme is available at: http://czech-in-film-festival.fr/festival-2023/

Contact: czech.in.festival@gmail.com

9. FESTIVAL ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH FILMŮ V PAŘÍŽI
se uskuteční od 13. do 22. října v kině Saint-André des Arts.

Tisková zpráva, Paříž, 16. září 2023

Festival Czech-In se již podeváté vrací do Paříže, aby během šesti večerů představil francouzskému publiku nejnovější počiny na české filmové scéně. Letošní program upozorní na ženské filmařky a také ukáže, jak českou kinematografii obohacuje spolupráce s filmaři z okolních zemí.

Slovensko zůstává i 30 let po rozdělení Československa privilegovaným partnerem pro vzájemné koprodukční projekty. V letošním roce je původ filmů shodně rozdělen mezi tyto dva státy. Festival zahájíme a zakončíme dvěma koprodukčními snímky: Světlonoc Terezy Nvotové, která získala Leoparda na prestižním festivalu v Locarnu, a Plastic Symphony Juraje Lehotského. Ten přijede film uvést osobně. Filmy obou režisérů diváci již mohli zhlédnout na předchozích ročnících festivalu.

Film Hranice lásky natočil Tomas Wiński, česko-polský režisér, který vystudoval českou filmovou školu FAMU a nyní žije v Praze. Při této příležitosti přivítáme hlavní herečku a spoluscenáristku Hanu Vágnerovou. Projekci bude předcházet speciální sekce věnovaná polským krátkým filmům oceněným na mezinárodních festivalech.

Tato Carte blanche’ Kinu Visegrad je připravena ve spolupráci s festivalem Nowe Horyzonty v polské Wroclawi.

Beata Parkanová a Lucie Králová jsou dvě talentované české režisérky, které za svou práci získaly ocenění doma i v zahraničí. Parkanová získala za svůj film Slovo Křišťálový glóbus v Karlových Varech a Králová za dokumentární operu Kapr Kód mimo jiné cenu za nejlepší hudební dokument v Krakově. Na festivalu se představí i další režisérka Fiona Ziegler, původem ze Švýcarska, ale díky studiu na FAMU se stala i českou režisérkou. Její film Ztraceni v ráji je vůbec prvním švýcarsko-českým koprodukčním snímkem, který vychází z režisérčiny zkušenosti života mezi dvěma světy;.

V listopadu je plánováno několik satelitních projekcí na katedrách českého jazyka institutu INALCO a na Universitě La Sorbonne.

Festival pořádá pod vedením jeho zakladatelky Markéty Hodouškové sdružení Czech-In za podpory Ministerstva kultury ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR, pod záštitou velvyslance ČR ve Francii, Jeho Excelence pana Michala Fleischmanna, a jeho manželky, herečky Kateřiny Lojdové. Francouzskou patronkou festivalu je Sophie Mirouze, ředitelka filmového festivalu La Rochelle Cinéma.

Kompletní program: https://czech-in-film-festival.fr/festival-23/.

Kontakt: czech.in.festival@gmail.com