COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 2022

FR


Festival du cinéma tchèque revient à Paris
du 8 octobre au 28 octobre 2022

Communiqué de presse, Paris le 8 septembre 2022

La République tchèque préside actuellement le Conseil de L’union européenne. Le festival Czech-In a été fondé à l’occasion de la première présidence tchèque, en 2009. Il est donc tout naturel pour nous de rappeler cet événement important. La sélection des films a été inspirée par la passation de la présidence entre la France et la République tchèque. La 8ème édition mettra en lumière le dialogue culturel entre les deux pays, se penchera sur les projets artistiques conjoints, sur les artistes qui ont créé où ont été inspirés par les deux pays. Le programme se compose donc principalement de coproductions franco-tchèques.

Le véritable prélude au festival sera un film musical Symfony Bizzare, réalisé par Michal Kocáb, le leader du groupe tchèque culte Pražský výběr. Il s’agit de l’enregistrement intégral d’un concert du groupe à la O2 Arena de Prague, la soirée aura lieu en présence du groupe.

Le festival donnera aussi l’occasion de découvrir les films de Christian Paigneau et Joël Farges, deux réalisateurs français inspirés par le cinéma tchèque : le premier portant un regard sur la Nouvelle Vague tchécoslovaque et le second rendant hommage à l’animateur tchèque Jiří Trnka. La funambule française Tatiana-Mosio Bongonga présentera un documentaire sur sa traversée de la rivière Vltava, filmée dans le cadre du festival Letní Letná.

Le public aura également l’occasion de revoir l’une des premières coproductions franco-tchèque, le film d’animation La création du monde de Eduard Hofman, réalisé en 1957.

Les amateurs d’arts visuels seront ravis de découvrir le documentaire sur la vie de la peintre surréaliste tchèque Toyen, qui a vécu et travaillé en France pendant 40 ans. Ce film clôturera le festival le jour de la Fête nationale tchèque, le 28 octobre à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris en présence de la réalisatrice Andrea Sedláčková.

Dix films, pour la plupart inédits en France, de Václav Fletel et Jakub Voves, de Tereza Brdečková, Ondřej Provazník et Martin Dušek, de Jana Boková, Václav Kadrnka, Eduard Hofman, Roman Vávra et Bohdan Sláma seront accompagnés d'un débat avec des cinéastes ou d’autres invités, avec l’objectif de mieux faire connaître le cinéma tchèque contemporain au public parisien. Le festival Czech- In se déroulera principalement pendant les jours de week-ends du 8, 13, 14-16, 21 et 22-23 octobre au cinéma Les 3 Luxembourg à Paris. Plusieurs projections satellites sont prévues en novembre aux départements de l’enseignement du tchèques à l’INALCO et à la Sorbonne.

Le festival rentre dans le programme officiel de la présidence tchèque du Conseil de l’UE, avec le soutien de la Mairie de Paris, qui lui a décerné le Label Paris Europe, et sous le haut patronage de gouvernement de la République tchèque et l’ambassadeur de la République tchèque en France, son excellence Michal Fleischmann avec son épouse Kateřina Lojdová.

Le programme complet est disponible sur le site :
http://czech-in-film-festival.fr/page-festival-2022/

Contact : czech.in.festival@gmail.com

EN


 

CS


Český filmový festival Czech-In se vrací do Paříže
od 8. října do 28. října 2022

Tisková zpráva, Paříž, 8. září 2022

V tomto období Česká republika předsedá Radě Evropské unie. Festival Czech-In byl založen právě u příležitosti prvního českého předsednictví v roce 2009. Je proto přirozené, že tuto významnou událost chceme oslavit. Výběr filmů byl inspirován předáním předsednictví mezi Francií a Českou republikou a osmý ročník se zaměří na kulturní dialog mezi oběma zeměmi, na společné umělecké projekty, na umělce, kteří tvořili nebo byli inspirováni oběma zeměmi. Program se proto skládá především z česko-francouzských koprodukcí.

Skutečnou předehrou festivalu bude hudební film Symfonický Bizzare, který režíroval Michal Kocáb, lídr kultovní české skupiny Pražský výběr. Jedná se o celovečerní záznam koncertu kapely v pražské O2 Areně, a na uvedení bude přítomna skupina osobně.

Festival nabídne také příležitost seznámit se s filmy Christiana Paigneaua a Joëla Fargese, dvou francouzských režisérů inspirovaných českou kinematografií: první z nich se zaměřil na československou Novou vlnu a druhý vzdává hold českému animátorovi Jiřímu Trnkovi.
Francouzská provazochodkyně Tatiana-Mosio Bongonga představí dokument o svém přechodu Vltavy, který byl natočen v rámci festivalu Letní Letná.

Diváci budou mít také možnost zhlédnout jeden z prvních francouzsko-českých koprodukčních filmů, animovaný film Eduarda Hofmana Stvoření světa z roku 1957.

Milovníky výtvarného umění potěší dokument o životě české surrealistické malířky Toyen, která 40 let žila a tvořila ve Francii. Tento film uzavře festival v Den české státnosti 28. října v Auditoriu Hôtel de Ville de Paris za přítomnosti režisérky Andrey Sedláčkové.

Deset ve Francii většinou neuvedených filmů Václava Fletla a Jakuba Vovese, Terezy Brdečkové, Ondřeje Provazníka a Martina Duška, Jany Bokové, Václava Kadrnky, Eduarda Hofmana, Romana Vávry a Bohdana Slámy doprovodí debaty s tvůrci a s dalšími hosty. Našim cílem zůstává přiblížit současnou českou kinematografii pařížskému publiku.

Festival Czech-In se bude konat především o víkendech 8., 13., 14.-16., 21. a 22.-23. října v pařížském kině Les 3 Luxembourg. V listopadu je naplánováno několik satelitních projekcí na katedrách českého jazyka INALCO a Sorbonny.

Festival je součástí oficiálního programu českého předsednictví v Radě EU, za podpory města Paříže, které mu udělilo Label Paris Europe, a pod záštitou vlády České republiky a velvyslance České republiky ve Francii, Jeho Excelence Michala Fleischmanna s chotí Kateřinou Lojdovou.

Úplný program je k dispozici na internetových stránkách: http://czech-in-film-festival.fr/page-festival-2022/.

Kontakt: czech.in.festival@gmail.com